Skip links

Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności serwisu internetowego: www.gca.edu.pl

(zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO).

 

 1. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Edukacji Trefl z siedzibą w Sopocie, przy ulicy dr Aleksandra Majkowskiego 11, 81-719 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069822, NIP: 5851406058, REGON: 192639687.

 

 1. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możecie się Państwo z nami kontaktować pod adresem e-mail: biuro@gca.edu.pl, pod nr telefonu +48 505 552 115 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane w celach:

 • prowadzenia strony internetowej www.gca.edu.pl (witryny Gdyńskiego Centrum Animacji) i jej prawidłowego działania, w zakresie funkcjonalności serwisu, tj. możliwości i sposobu jej wykorzystania przez użytkowników, zgodnie z preferencjami Administratora jak i użytkowników zewnętrznych serwisu.
 • archiwalnych, tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy skierowali do nas wiadomość, e-mai w celu informowania o działalności prowadzonej przez Fundację Rozwoju Edukacji Trefl, w szczególności o realizacji celów statutowych w ramach Gdyńskiego Centrum Animacji przez Fundację raz  partnerów Fundacji
 • badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Fundacji Rozwoju Edukacji Trefl, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
  – data i godzina odwiedzin strony;
  – rodzaj systemu operacyjnego;
  – przybliżona lokalizacja;
  – rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony;
  – czas spędzony na stronie;
  – odwiedzone podstrony;
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla wskazanych wyżej celów jest:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO – Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (tj. poznanie aktywności klientów na stronie internetowej celem podniesienia poziomu atrakcyjności informacji umieszczonych na stronie, a tym samym wizerunku Fundacji Rozwoju Edukacji Trefl);
  4
 • 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na użytkowanie serwisu przy wykorzystaniu cookies). Administrator informuje, że wykorzystanie „cookies” w na stronie Gdyńskiego Centrum Animacji nie polega na ustalaniu tożsamości użytkownika serwisu, a jedynie na identyfikację urządzenia, z użyciem którego określona osoba korzysta z serwisu.

 

 1. Cookies
 • Fundacja Rozwoju Edukacji Trefl, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebook, Google, LinkedIn, Instagram).
 • „Cookies” są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników, , w celu sprawnego działania witryny, analizowania, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu Administrator może na podstawie analiz ulepszać działanie serwisu, w sposób najbardziej odpowiadający preferencjom użytkowników.
  3) Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w  urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie pytamy o wyrażenie zgody na użycie cookies (co jest zalecane). Jeżeli nie życzą sobie Państwo wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
  4) Uprzejmie informujemy, żewyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony.

 

 1. Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, w każdej chwili możliwe jest cofnięcie zgody – zgodnie z informacją w pkt. 2 niniejszej Polityki. Celem wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o przesłanie do nas wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany powyżej. Zastrzegamy jednak, że przetwarzanie danych osobowych przed skierowaniem oświadczenia o cofnięciu zgody – pozostaje zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami. Oświadczenie o cofnięciu zgody jest skuteczne od chwili jego otrzymania przez Administratora Danych Osobowych.

 

 1. Wymóg podania danych osobowych
 • Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania z usług dostępnych w serwisie.Abyzarezerwować zajęcia w Gdyńskim Centrum Animacji, otrzymać ofertę w zakresie indywidualnych potrzeb oraz nawiązać kontakt z Administratorem (tak w zakresie spraw RODO, jak i przedmiocie prowadzonej przez Administratora działalności statutowej i gospodarczej), konieczne jest podanie danych (co najmniej kontaktowych – Imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu).
 • 3) Celem wykonania ewentualnych zobowiązań wynikających z podjętej z Fundacją Rozwoju Edukacji Trefl współpracy, Administrator jest upoważniony do zebrania danych wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa (np. w zakresie wystawienia faktury VAT etc.).

 

 1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom współpracującym z Fundacją Rozwoju Edukacji Trefl w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług(np. prawnych, IT, księgowych, zarządzania, marketingowych).
2) Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione partnerom handlowym Administratora, czyli firmom z którymi współpracuje łącząc produkty lub usługi jedynie w celu prawidłowego wykonania zawartej z Państwem umowy współpracy.
3) Do Państwa danych osobowych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora (podmioty przetwarzające): w szczególności podmioty uczestniczące w realizacji umowyświadczące usługi prawne na rzecz Administratora, finansowe, organy administracji publicznej w zakresie określonym właściwymi przepisami prawa, podmioty wykonujące usługi konsultingowe lub audytowe, firmy pocztowe i kurierskie zapewniające wymianę korespondencji, podmioty zapewniające bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
 • Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, wobec których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych lub jego brak, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską; a w innym przypadku przy zastosowaniu zabezpieczeń prawnych i technicznych obowiązujących w Spółce, w oparciu o Państwa zgodę.
  2) Administrator korzysta z usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft, Google. W ramach korzystania z ww. usług i technologii przekazujemy dane osobowe podmiotom ze Stanów Zjednoczonych, które objęte zostały tzw. tarczą bezpieczeństwa: „PrivacyShield”, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacyshield_pl. Podmioty, objęte „PrivacyShield”, gwarantują, że będą przestrzegane standardy w zakresie ochrony danych osobowych, odpowiednio do tych obowiązujących w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem i bezpieczne.

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przede wszystkim na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody – aż do czasu otrzymania przez Administratora Państwa oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania lub ustalimy, że dane te są nieaktualne.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane)w związku z realizacją ewentualnej umowy zawartej z Fundacją Rozowiju Edukacji Trefl przez czas określony przepisami prawa dotyczącymi rozliczeń publiczno-prawnych, nie krócej jednak niż do czasu ostatecznego rozliczenia lub przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze wzajemnej współpracy, a w przypadku powstania sporu, do jego ostatecznego zakończenia przez co rozumiemy również skuteczne zakończenie postępowania egzekucyjnego.

 

 1. Uprawnienia podmiotów danych

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu OchronyDanych Osobowych.

 

 1. Postanowienia końcowe
 • zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności z zastrzeżeniem, iż do zdarzeń zaistniałych przed zmianą Polityki prywatności, związanych z użytkowaniem serwisu www…………………… stosuje się jej wersję obowiązującą w chwilipodjęcia pierwszej czynności w ramach określonego celu np. wysłania zapytania, e-maila itp.
 • Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie opublikowana na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Animacji: www.gca.edu.pl prywatności z adnotacją o dacie jej obowiązywania.
 • Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 16 października 2019 r.

 

Skip to content